top of page

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Σαν επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας μας, μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας αποτελεί τεκμήριο ότι ο έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το προηγούμενο σχόλιο σας παρακαλούμε να μην προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.

Όλες οι επωνυμίες και τα σήματα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων τους.

 

Περιορισμός ευθύνης εταιρείας

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο οποιωνδήποτε πληροφοριών, απόψεων, συμπερασμάτων ή συστάσεων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της και, εξαιρουμένης της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ του νόμου, η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη/χρήστη της, επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ή όχι.

H Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ κατά την κρίση μας, εφόσον εντοπίζονται. H ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας ή να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επίσης, η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα της δεν θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς ιούς (viruses) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην Ιστοσελίδα της.

 

Προστασία ιδιωτικής ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα, γραφικά, εικόνες, δεδομένα και προγράμματα, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είτε ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ είτε έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης τους σε εμάς.


Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν µέρει, αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ.

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των σημάτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας μας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  • Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της, ούτε να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου.

  • Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

  • Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 

Δεσμοί (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την Ιστοσελίδα μας.
Η σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του ιστότοπου αυτού.

Στην περίπτωση υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας της, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Πατρών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Η Εταιρεία

Η ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί ανήκει στην “ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (εφεξής και χάριν συντομίας ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ), εταιρεία καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 139782816000 και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 123, Πάτρα, Τ.Κ. 26335, Ελλάδα. Η εταιρεία υπάγεται φορολογικά στην Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών με ΑΦΜ 800756980. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο κ. Πραπόπουλος Μάριος, κάτοικος Πατρών Κορίνθου 276, Τ.Κ. 26221 ο οποίος ασκεί και τη διαχείρηση της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €500. Κατεβάστε το καταστατικό της εταιρείας εδώ καθώς και ένα πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου πιστοποιείται οτι η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

bottom of page